Những hình ảnh về Bác Hồ

    Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời của mình để đấu tranh vì độc lập, tự do dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Hình ảnh giản dị và cao quý của Bác luôn sống mãi trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta


Bác Hồ tham gia tết trồng cây tại Hà Tây (1969)

Chủ Tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn Đại biểu Hội Lao động Giải phóng Miền Nam Việt Nam (1963)

Bác Hồ làm việc trong vườn
Phủ Chủ tịch (1957)
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình 2/9/1945

Bác Hồ và Bác Tôn (1960)


Bác Hồ nói chuyện với đại biểu phụ nữ các dân tộc thiểu số


Bác Hồ với các anh hùng chiến sỹ miền Nam (1965)Bác Hồ cho cá ăn (1960)Bác Hồ tại đại hội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (1967)

Bác Hồ với thanh niên
Việt Nam

Bác Hồ với thiếu nhi miền NamComments